اسید هیومیک (پودر-مایع)

اسید هیومیک,شرکت ساعی گل تهران,ساعی گل,کود هیومیک,کود,باواریا,گاردسکو,Gardesco,Planta,Bavaria,Tehran Saee Gol

اسید هیومیک (پودر-مایع)

چهار‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | 16:530 نظر679807 بازدید

 • معرفی محصول
 • نظرات کاربران
نام شرکت :
نام : اسید هیومیک (پودر-مایع)
:

اسيد هيوميك مخلوطي ازمولكولهائي بسيار بزرگ با قابليت كلات كنندگي عناصر فلزي ميباشد.

اسيد هيوميك واسيد فولويك ازمهمترين اجزا هوموس خاك ميباشند كه براي گياهان حيوانات و انسان غير سمي بوده و در صورت مصرف طبق  توصيه هاي شركت سازنده هيچگونه خطر آلوده كنندگي براي محيط زيست ندارند.

برخي از مزاياي Humi GROW که موجب افزایش عملکرد محصول میگردد بشرح زير ميباشد:

 

الف بهبود خصوصيات فيزيكي خاك:

 • افزايش قابليت نگهداري آب خاك (ظرفيت مزرعه)
 • كاهش فرسايش خاك
 • افزايش دانه بندي و تهويه خاك

 

ب- بهبود خصوصيات شيميائي خاك:

 •  افزايش درصد ازت كل درخاك
 •  متعادل نمودن pH خاك
 •  افزايش ظرفيت تبادل كاتيوني خاك
 • تبديل مواد غذائي ازجمله فسفربه شكلهاي قابل جذب گياه
 • قابليت كلات كنندگي عناصرريزمغذي بخصوص آهن ودرنتيجه افزايش قابليت جذب آنها  
 •  كاهش درجه شوري خاك
 • افزايش جذب كودهاي شيميائي در صورت استفاده توام با آنها

ج- بهبود خصوصيات بيولوژيكي گیاه و خاک:

 • تقویت سیستم ریشه
 • تسهيل تعريق و تعرق گياهي ، سيستم آنزيمي ،  تقسيم سلولي  
 • افزايش درصد جوانه‌زني بذر؛
 • افزايش جمعيت و تحريك فعاليت ميكروارگانيسم هاي مفيد خاك؛
 • افزايش ميزان ويتامين‌ها درگياه؛
 • افزايش قابليت نفوذ پذيري غشا سلولي گياه و درنتيجه جذب بهترعناصر.
 • كاهش اثرات سو انواع تنشهاي محيطي بخصوص شوري و كم‌آبي .

راهنماي مصرف

1- آب آبياري:

 بهترين روش مصرف  از طريق سيستم آبياري ( قطره اي ، باراني، سطحي ...) بر اساس توصيه هاي زير ميباشد:

 

ميزان مصرف      HUMI GROW

 

 

زمان مصرف

            مایع        

             پودر

 

30-25  

 ليتر در هكتار در طول فصل

 12-8   کیلودرهكتاردرطول فصل

شروع با اولين آبياري هنگام كاشت يا حداكثر دومين آبياري و تكرارهمراه با آبياري در طول فصل

40 ليتردرهكتاردرطول فصل

7-6 کیلودرهكتاردرطول فصل

شروع با اولين آبياري و درصورت نيازتكرار در طول فصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- بذرمال:

براي آغشته كردن  بذرگياهان زراعي( گندم – جو- پنبه – برنج – چغندرقند و ...) از

  HUMI GROW   به نسبت 1 در 3000 تا 1 در 10000 استفاده گردد.

3- نشا كاري:

غوطه وركردن ريشه نشاء ها درمحلول HUMI GROW  مایع  قبل از كاشت (به ميزان 200 ميلي ليتر در20 ليتر آب) و   HUMI GROW  پودر (به ميزان 30 گرم در20 ليتر آب) باعث تحريك رشد ريشه و كاهش شوك ناشي ازانتقال نشا ميگردد.

 

3- محلولپاشي برگي:

درطول فصل زراعي HUMI GROW  مایع  به ميزان  2  در هزار ، HUMI GROW  پودر   به میزان     5/0  در هزار درهرنوبت مصرف (تكراردرطول فصل بسته به نياز). 

دیدگاه خود را بیان کنید