بادمجان هیبرید هوای آزاد برلیانس http://saeegol.com بادمجان,هوای آزاد,بادمجان هوای آزاد,بادمجان هیبرید,اسکای سید,اسکای سید آمریکا,sky seeds,eggplant fa بادمجان هیبرید هوای آزاد برلیانس http://saeegol.com/fa/index.asp?p=ProductView&id=205 متوسط رس (65 تا 70 روزه)

میوه کشیده به رنگ سیاه براق، وزن میوه 150 تا 250 گرم

بوته پربار و ارتفاع بوته کوتاه با تداوم گلدهی در شرایط سرد

گوشت میوه کرم رنگ با دانه بسیار بسیار محدود و بدون تلخی

بوته بسیار قوی و مقاوم به خوابیدگی زمان باردهی

کاسبرگ بدون خار

]]>