متری بوزین http://saeegol.com متری بوزین,علفکش,پیلار,Metribuzin fa متری بوزین http://saeegol.com/fa/index.asp?p=ProductView&id=32 این علف کش انتخابی دارای اثر سیستمیک و مانع فتوسنتز در محل فتوسیستم II  علف هرز میگردد .

]]>