مانکوزب http://saeegol.com مانکوزب,پیلار,قارچکش,Mancozeb fa مانکوزب http://saeegol.com/fa/index.asp?p=ProductView&id=34 مانکوزب قارچ کشی است از گروه دی تیو کاربامیت با اثر حفاظتی که طیف وسیعی از بیماریهای گیاهی را کنترل میکند .

]]>