کلرپیریفوس http://saeegol.com کلرپیریفوس,پیلار,حشره کش,کنه کش,حشره کش تماسی,Clorphyrifos fa کلرپیریفوس http://saeegol.com/fa/index.asp?p=ProductView&id=37 کلرپیریفوس حشره کشی است که برای کنترل انواع آفات در مزارع ، باغات مرکبات و میوه به کار می رود .

]]>