دیمتوات http://saeegol.com دیمتوات,dimethoate,پیلار,حشره کش fa دیمتوات http://saeegol.com/fa/index.asp?p=ProductView&id=38 این حشره کش سیستمیک تماسی و گوارشی با اثر ضربه ای

دیمتوات حشره کشی از گروه IB و خانواده Organophosphate میباشد .

دیمتوات حشره کشی سیستمیک تماسی و گوارشی با اثر ضربه ای شدید باعث مختل شدن سیستم عصبی حشره و فلج شدن آن میشود .

]]>