تری فلورالین http://saeegol.com تری فلورالین,Trifluralin,پیلار,علف کش,پنبه,چغندر,آفتابگردان,سویا fa تری فلورالین http://saeegol.com/fa/index.asp?p=ProductView&id=42