بذر پیاز رقم ارلی وایت گرانو http://saeegol.com بذر,پیاز,بذر پیاز,گاردسکو,شرکت ساعی گل تهران,Gardesco fa بذر پیاز رقم ارلی وایت گرانو http://saeegol.com/fa/index.asp?p=ProductView&id=54
  • روز کوتاه با سر قوی
  • زمان رسیدن 170 روز بعد از کشت
  • اندازه میوه بزرگ و به شکل فرفره
  • پوست و داخل ان سفید رنگ
  • کشت در سرتاسر دنیا
  • تعداد در هر گرم 250 الی 300 عدد
  • میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم 5 الی 8 کیلو گرم
  • ]]>