شرکت ساعی گل تهران

شرکت ساعی گل تهران

شرکت ساعی گل تهران

مقالات
۹ / ۸ / ۱۳۹۵
 
عتاسمیعبنسرهشاعاعسعبسعیبوبعسیاب س

۲۸ / ۷ / ۱۳۹۵
 
ل لیلیوم ۱۲ تیر ۱۳۸۹ پیازهای لیلیوم در سایزهای مختلف مانند 16/18 و بزرگتر و کوچکتر موجود می باشد. این شرکت بصورت تخصصی با بیش از ده سال سابقه در خدمت تولیدکنندگان لیلیوم کشورمان می باشد و در این راستا فعالیت گسترده ای در جهت افزایش دانش فنی که منجر به تولید با کیفیت و بازدهی بیشترمی گردد، داشته است. پیازهای لیلیوم این شرکت صرف