حضور در چهارمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

 شرکت ساعی گل تهران در چهارمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران حضور دارد. این شرکت با ارائه جدیدترین محصولات کمپانی های مطرح دنیا در زمینه بذر، سم و کودهای کشاورزی بهترینها را به جامعه کشاورزی کشور معرفی مینماید.

 شرکت ساعی گل تهران در چهارمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران حضور دارد. این شرکت با ارائه جدیدترین محصولات کمپانی های مطرح دنیا در زمینه بذر، سم و کودهای کشاورزی بهترینها را به جامعه کشاورزی کشور معرفی مینماید.

 شرکت ساعی گل تهران در چهارمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران حضور دارد. این شرکت با ارائه جدیدترین محصولات کمپانی های مطرح دنیا در زمینه بذر، سم و کودهای کشاورزی بهترینها را به جامعه کشاورزی کشور معرفی مینماید.


دیدگاه خود را بیان کنید