سم

وارد کننده آفت کش,وارد کننده سموم کشاورزی,وارد کننده حشره کش,وارد کننده قارچ کش,وارد کننده علف کش,آفت کش,سموم کشاورزی,قارچ کش,علف کش,حشره کش,شرکت پیلار ,pilar,سموم چین

سم

محصولات

 • پریمیکارب
  پریمیکارب
 • کاربندازیم
  کاربندازیم
 • ایپرودین+کاربندازیم
  ایپرودین+کاربندازیم
 • مانکوزب
  مانکوزب
 • تیوفانات متیل
  تیوفانات متیل
 • استامی پراید
  استامی پراید
 • کلرپیریفوس
  کلرپیریفوس
 • دیمتوات
  دیمتوات
 • دلتامترین
  دلتامترین
 • آبامکتین
  آبامکتین
 • پروپارژیت
  پروپارژیت
 • تری فلورالین
  تری فلورالین
 • ایندوکساکارب
  ایندوکساکارب
 • ایمیداکلوپراید
  ایمیداکلوپراید
بازگشت